Ympäristö, yksilönvastuu, edistysusko


Haluan lapsuuteni luonnon takaisin. Luonnossa on tapahtunut uskomaton muutos 30 vuoden aikana. Moni asia on nyt toisin, kuin vielä lapsuudessani 1990-luvun alkupuolella.
Luonto on köyhtynyt ja muutos on ollut nopea ja dramaattinen.

Vanhat metsät ja perinnemaisemat ovat hävinneet ja monet vielä 1990-luvulla tavanomaiset lajit, kuten hömötiainen, haarapääsky ja monet hyönteis- ja kasvilajit ovat muuttuneet uhanalaisiksi. Tämän kehityksen pysäyttämisen tulee olla politiikan tärkeimpiä tavoitteita tulevina vuosikymmeninä. 

Ympäristön ohella minulle tärkeää on yksilönvastuu ja edistysusko. Samalla kun yhteiskunnan on kunnioitettava yksilön vapautta, sen tulee peräänkuuluttaa myös yksilön vastuuta. Edistysusko on minulle politiikan teon lähtökohta. Se tarkoittaa uskoa parempaan huomiseen. Nämä arvot yhdistyvät mielestäni parhaiten kokoomuksessa. Siksi olen kokoomuslainen. 

Politiikka on arvojen ohella paljon muutakin, katso Kuntavaalit -sivu!

0

Ympäristö

Luontokadon pysäyttäminen tehdään paikallisesti. Tavoitteessa onnistuminen tai epäonnistuminen näkyy jokaisen takapihalla. Suomalaisen luonnon tila on suomalaisten käsissä, eikä vastuuta voi pakoilla sillä, että riittämättömistä toimista syyttää ulkomaita. Kunnilla on käsissään ratkaisut luontokadon pysäyttämiseen. Kunnat ovat muun muassa merkittäviä metsänomistajia. Kuntien tulisikin siirtyä metsänhoidossaan jatkuvaan kasvatukseen, lisätä lahopuun määrää ja säästää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat puut, kuten haavat. Kuntien tulee perustaa ja laajentaa suojelualueita, sillä pienet ja pirstaleiset suojelualueet eivät kykene ylläpitämään riittävää biodiversiteettiä. 

0

Yksilönvastuu

Yhteiskunta saavuttaa tavoitteensa ja ratkaisee aikamme suuret ongelmat ainoastaan siinä tapauksessa, että kukin yksilö tunnistaa oman vastuunsa. Uskon yksilön tekevän arjessaan ja elämässään järkeviä ratkaisuja, kunhan hänelle annetaan riittävät tiedot. Politiikassa tämä tarkoittaa ennen kaikkea koulutuksen ja sivistyksen vaalimista. Politiikan on myös luotava vaihtoehtoja, joiden kautta yksilö voi toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ja joiden kautta yksilönvastuu voi toteutua. Viime kädessä politiikan on huolehdittava siitä, että yksilön haitallisilla valinnoilla on myös häntä itseään koskeva kustannus. Tämä periaate koskee monia politiikan osa-alueita, muun muassa sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa, mutta myös ympäristöpolitiikkaa.

a

Edistysusko

Suhtaudun tulevaisuuteen optimistisesti ja uskon tieteeseen. Huonojen uutisten edessä toivottomuudelle ei saa antaa valtaa. Aikamme kriisien ratkaisu ei ole nollasummapeliä. Uskon, että rohkeilla päätöksillä voimme siivittää ihmiskunnan ja ympäröivän luonnon yli pahimpien aikojen ja tulevaisuudessa teknologia ratkaisee monet tänään voittamattomina pitämämme ongelmat. Suhtaudun huolestuneesti niihin mielestäni enenevissä määrin esitettyihin puheenvuoroihin, joissa tieteellistä näyttöä tai asiantuntemusta pyritään väheksymään. Yritän muistuttaa itseäni säännöllisesti siitä, ettei vakaumus saa muodostua faktoja tärkeämmäksi.